Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 40 Next Page
Page Background

20

AIQS

News

69

Els darrers anys, el mercat laboral ha canviat molt. La irrupció

de les noves tecnologies, la reforma laboral i la globalització

han canviat les normes del joc, i els associats de la AIQS n’han

d’estar assabentats. Diversos estudis afirmen que el nombre

mitjà d’empreses en les quals un professional desenvolupa

la seva trajectòria és un total de quatre. En aquesta línia, es

preveu que en les pròximes generacions de professionals

aquesta mitjana augmenti de manera substancial. Actualment,

cada persona és responsable de pilotar la seva carrera

professional. L’Associació de Químics de Sarrià no és aliena a

aquests fets i, per aquest motiu, recentment ha llançat el Servei

d’Orientació Professional per als seus associats, dirigit per

Montse Almazor, que, a continuació, ens en fa cinc cèntims.

Com estan considerats els nostres

associats en el món laboral?

La marca IQS i AIQS estan molt ben

considerades, en el món laboral.

És un avantatge competitiu del

qual moltes vegades els mateixos

associats no són conscients. Volem,

a través del Servei d’Orientació i

Desenvolupament Professional

de l’AIQS, potenciar-ho i crear

punts d’unió entre associats.

Tenim la sort que, en qualsevol

sector en què pensem, sempre hi

ha associats de l’AIQS que l’estan

liderant. Igualment, ho trobem en

l’àmbit de l’empresa. Empreses

farmacèutiques, de pintures,

d’alimentació, de cosmètica...

estan dirigides per associats AIQS.

Coneixem les seves necessitats i

el que els nostres associats poden

oferir. És qüestió de lligar-ho.

Quin és l’objectiu del Servei

d’Orientació i Desenvolupament

Professional de l’AIQS?

L’objectiu és assessorar i recolzar

els associats perquè aconsegueixin

assolir els seus objectius laborals,

ja que és un món desconegut per

a molts, ple d’incerteses i dubtes.

Els objectius laborals són molt

variats, en funció de la situació que

es trobi cada associat amb el temps.

Poden ser trobar feina, canviar

de sector o voler saber quines són

les perspectives del sector on està

treballant.

Quin és el mètode emprat per

orientar els professionals?

Per mitjà d’entrevistes

personalitzades, i totalment

confidencials, juntament amb

algunes proves, es diagnostiquen

les competències, els coneixements,

la personalitat i les motivacions de

cada associat que vol rebre el servei.

A partir d’aquí, es fa un balanç

professional, que, juntament amb

la informació del mercat laboral

i els condicionants de l’associat

candidat, ens permetran elaborar

un pla de carrera. Lògicament,

durant la implantació del pla de

carrera es necessita seguiment

i assessorament, ja que és quan

l’associat comença a tenir dubtes.

Quines conclusions han obtingut

de les primeres experiències?

Abans de donar a conèixer el servei

a tots els associats, vam fer una

prova pilot amb un nombre limitat

d’associats. Sincerament, va ser un

èxit. Aquestes primeres proves ens

han permès conèixer els problemes

amb què s’enfronten els nostres

associats i, per tant, donar-hi

solució. El col·lectiu del Químic,

en general, és analític, té una gran

capacitat de treball i una elevada

competència tècnica, factors que

molts cops no són prou reconeguts

al mercat laboral. Però sabem,

perquè ho hem vist, que quan una

persona té un pla, unes pautes i uns

indicadors per seguir, és més fàcil

dur a terme un desenvolupament

professional i que aflorin les seves

competències.

Què és el que un associat no

ha de deixar mai de banda a

l’hora de desenvolupar-se

professionalment?

Sense cap dubte, el networking. La

xarxa de contactes. I en això, l’AIQS

té un posicionament únic al mercat.

És moment de treure’n tot el profit.

Una xifra que ens fa pensar en la

importància del networking és que

el 80% dels llocs de treball no surten

a la llum; per tant, és clau tenir-lo

present i recórrer-hi. L’Associació

és un espai ideal per intercanviar

idees, generar contactes i nous

coneixements professionals.

NOU SERVEI D’ORIENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

“L’AIQS t’ajuda en la teva reorientació laboral”