Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 44 Next Page
Page Background

25

AIQS

News

70

Opinió personal

Opinión personal

Personal opinion

de la importància de la presència

d’oxigen en el medi de reacció

fotoquímica i s’endinsa en l’estudi

sistemàtic de la fotooxigenació

sensibilitzada sobre diferents

substrats, que li va permetre obtenir

noves vies de síntesi de compostos

rellevants com els estrògens i

els anovulatoris. També estudia

el comportament fotoquímic

d’esteroides en un medi fortament

àcid per les seves implicacions

mecanístiques i d’utilitat en medis

biològics i sintetitza una sèrie de

derivats esteroides amb mostasses

nitrogenades avaluades contra

diferents tipus de càncer.

Als anys 70 inicia l’estudi de la

reactivitat de triterpens, l’àcid

glicirrètic i l’àcid ursólic, modificant

les seves estructures amb la idea

de generar noves molècules amb

activitat farmacològica i una sèrie

de piperazines disubstituïdes

amb potencial activitat

anticolesterolèmica.

Estudia també les transformacions

microbiològiques sobre esquelets

esteroides, l’inici de la biotecnologia

a l’IQS, per tal d’utilitzar una

sèrie de microorganismes com a

eina sintètica per obtenir noves

molècules actives.

Inicia com a darrer tema de recerca

abans de deixar la seva tasca

acadèmica a l’IQS la síntesis de

brassinosteroides naturals, potents

promotors del creixement vegetal i

d’interès en agricultura.

El llistat adjunt de les tesis dirigides

dóna mes detalls d’aquestes

recerques. El seu llegat científic

forma part de l’Arxiu Nacional de

Catalunya.

Cal recordar al doctor Juan Julio

Bonet no solament pels mèrits

científics i acadèmics, si més no pel

tracte sempre amistós i estimulant

amb els companys i alumnes, que

sense cap dubte subscriurien la frase

del llibre esmentat: “un estudiant de

química pot tenir molts professors,

però solament un és el seu professor,

el que dirigeix la seva tesi doctoral”.

(pag 100).

La capacitat de treball l’hi permeté

atendre la Secretaria General de

l’IQS (1967 a 1976), la direcció del

Departament de Química Orgànica

(1977 a 1986) i la sots direcció de

l’IQS (1983 a 1986). L’any 1986

JJ Bonet deixà l’ensenyament a

l’IQS, dedicant la seva experiència

a la recerca i transferència de

coneixements des de l’Institut de

Recerca i Tecnologia Agroalimentària

de Catalunya

José Boix Iglesias

. Novembre del

1972.

Síntesis parcial de nuevos esteroides

heterocíclicos. Irradiación de 17

β

-acetoxi-

4-azaandrost-5-en-3-ona

.

Juan José Artús Surroca

. Febrer

del 1973.

Contribución al estudio de la

síntesis total de esteroides heterocíclicos:

4,6-diazaesteroides.

Francisco Servera Figueiras

.

Maig del 1973.

Transposición de

Beckmann de cetoximas esteroides

α

,

β

-

insaturadas e irradiación ultravioleta de

las lactamas resultantes

.

José Repollés Moliner

. Juny del

1975.

Transformaciones fotoquímicas de

oximas de 3-cetoesteroides insaturadas

conjugadas

.

Carmen Brosa Ballesteros

.

Febrer del 1977.

Reacciones en el anillo C

del ácido 18

β

-glicirrético

.

José Gómez Martinench

.

Octubre del 1977.

Fotoquímica de

esteroides heterocíclicos. Fotooxidaciones

y reordenamientos intramoleculares

.

Juan María Ribó Arboledas

.

Desembre del 1978.

Contribución

a la síntesis de derivados del ácido

18

β

-glicirrético con posible actividad

antitumoral

.

José Alberto Vallet Mas

. Gener

del 1979.

Contribución al estudio de

la transposición di-π-metano de Δ

1,5-esteroides: sistemas heterocíclicos y

3,4-secoderivados

.

Antonio Cánovas Paredes

. Maig

del 1980.

Contribución al conocimiento

de la reactividad fotoquímica de lactonas

y lactamas esteroides.

Teresa Raventós Joaquín

. Març

del 1982.

Modificaciones en el anillo A de

los ácidos glicirrético y ursólico con vistas

a la obtención de derivados con actividad

biológica potencial

.

Juan Francisco Piniella.

Febrer:

Setembre del 1982.-

“Estudi de la

foto-oxidació sensibilitzada de lactames

esteroides: Influència de les variacions

estructurals del sistema 3-oxo-4-aza-5-

androstènic”.

Gamal Kamel Mikhail

: Maig

del 1984, codirigida amb Dr. Kurt

Schaffner.-

“Electrophile-mediated

selective ring transformations of

cyclopentanoid skeletons. Total synthesis

of C18-bisnor steroids”

.

Pilar Lupón i Rosés:

Octubre del

1984.-

“Contribució a la fotoquímica dels

esteroides: Irradiacions en àcid sulfúric

concentrat de cetones insaturades i foto-

oxigenacions sensibilitzades d’estrògens”.

Pedro Dalmases Barjoan

: Febrer

del 1985.-

“Derivados alquilantes de

lactamas esteroides. Síntesis, actividad

antineoplásica y evaluación de parámetros

para relaciones estructura-actividad”

.

Antoni Planas Sauter:

Novembre

del 1987.-

“Síntesis y fotooxigenación

sensibilizada de estrógenos”.

Antoni Alivert González:

Maig del 1988.-

“Contribución a la

síntesis de compuestos piperazínicos

1,4-disustituidos y reacciones

relacionadas”

.

Juan Carlos Ferrer Artigas:

Juliol

del 1989, codirigida amb Dra. Carme

Brosa.-

“Contribución a la síntesis de

análogos de la brasinolida. Parte I”.

Francesc A Canals Surís:

Octubre

del 1989.-

“Fotoquímica de cromóforos

carbonílicos esteroides protonados”.

Tesis doctorals dirigides per Juan Julio Bonet a l’IQS:

J. Obiols, professor emèrit de l’IQS