Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 44 Next Page
Page Background

• AdreçA d’emAil Amb

el domini

@aiqs.es; @aiqs.eu;

@aiqs.cat.

• borsA de TrebAll.

• PublicAcions.

• buTlleTí d’Anuncis.

• reunions de GruPs

ProfessionAls.

• Ajudem els AssociATs

A PosAr-se en

conTAcTe enTre ells

Per orGAniTzAr

sorTides, soPArs

de Promoció, eTc.

• Tens A lA TevA

disPosició les sAles

dels locAls de l’AiQs.

només cAl Que TruQuis

A lA nosTrA secreTAriA

Per fer lA reservA

PerTinenT.

al teu servei

Recorda que des

de l’Associació

gestionem diferents

serveis dels quals

tu pots gaudir: