Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 48 Next Page
Page Background

• AdreçA d’e-mAil Amb el domini

@aiqs.es;

@aiqs.eu;

@aiqs.cat.

• borsA de TrebAll.

• PublicAcions.

• buTlleTí d’Anuncis.

• reunions de GruPs ProfessionAls.

• Ajudem els AssociATs A PosAr-se

en conTAcTe enTre ells Per

orGAniTzAr sorTides, soPArs

de Promoció, eTc.

• Tens A lA TevA disPosició les

sAles dels locAls de l’AiQs.

només cAl Que TruQuis A lA

nosTrA secreTAriA Per fer lA

reservA PerTinenT.

Recorda que des de l’Associació gestionem

diferents serveis dels quals tu pots gaudir: