Table of Contents Table of Contents
Previous Page  52 / 52
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 52
Page Background

Sabadell

Professional

Document Publicitari. Data d'emissió: Març 2016

Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA

BNFFFNBPFPIDELBPFGMDIDMPBPBNFFFNB

HFFDKIFNDMAFBMFOABBLLFMIOHIOFHBIB

PIFCAMFGJGFIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP

POCHNCFPOKJOHHOFEEAPJHEKICCJBADFC

EBNJHLFELCBOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ

MFNFFFEPDGLDMBACFDCIMIOIAHFHAEMOG

APBBBPAPIIMFIHMIDMLGCFHEEHEEGJHJG

HHHHHHHPHHPHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.

Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió Plus PRO

T’abonem el 10% de la teva quota

d'associat*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+

+

0

3%

3% TAE

de devolució (mínim 5�euros i fins a

comissions

de remuneració

50�euros al mes) en els principals rebuts

d’administració i

en compte sobre els 10.000 primers

domiciliats i sobre les compres amb

manteniment.**

euros, en cas de tenir saldos en

targeta de crèdit en comerços

estalvi-inversió superiors a

d’alimentació.

(1)

30.000�euros.

(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al

902�383�666

, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió

i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera concreta per al teu col·lectiu.

1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles

bressol i universitats carregats durant el mes. Han de ser centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i se n’exclouen les despeses d’acadèmies particulars, col·legis

professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.

2. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a

aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina

www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.

3. Per tenir accés a aquesta retribució els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de:

comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons

Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els

titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a

cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.

En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.

Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada

tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros

diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.

Oferta vàlida, a partir del mes de octubre de 2015, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000

euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.

Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.

Captura el codi QR i

coneix la nostra news

‘Professional Informa’