Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

AIQS

News

75

“El 2017 es preveu el canvi per a la majoria dels nostres clients”

Quins són els canvis principals de la

revisió de la norma ISO 14001:2015?

Els canvis que presenta la nova

revisió de la norma van des d’un

canvi d’estructura documental fins a

un enfocament i requisits nous. Pel

que fa al document, la nova versió

està establerta seguint una forma

d’alt nivell, obligatòria per a totes

les normes de sistemes de gestió

que s’han publicat a partir del 2015.

Aquesta nova estructura, a més de

tenir un enfocament innovador

que lliga els sistemes de gestió a

l’estratègia empresarial, permet

aprofitar sinergies en la gestió,

establertes a través de normes

certificables per a diferents propòsits

(com la qualitat, el medi ambient i la

prevenció de riscos laborals). Totes

les normes marc d’aquests sistemes

de gestió segueixen una estructura

d’alt nivell que facilita aquesta

integració.

Respecte als requeriments, hi ha

dos aspectes fonamentals que són

nous en aquesta versió de la norma.

D’una banda, l’enfocament basat

en els riscos. De la implantació de

la norma s’espera una identificació

i avaluació dels riscos ambientals

en la determinació del context

de l’organització, i en l’avaluació

dels aspectes ambientals. D’altra

banda, en tot el que fa referència a

la gestió ambiental, s’ha de tenir

una perspectiva de cicle de vida

de l’activitat de l’organització que

implanti un sistema de gestió basat

en la norma ISO 14001. Per tal de

dur-ho a terme, l’organització ha

de considerar el grau de control o

influència que pot exercir en les seves

activitats, productes i serveis; des de

l’adquisició de matèries primeres o

serveis proporcionats per proveïdors,

fins a la disposició final del producte

generat o el servei prestat, un cop ja

no és útil.

La perspectiva del cicle de vida s’ha

de tenir en compte en l’avaluació

dels aspectes ambientals i en la

planificació i control operacional

de l’organització. L’abast de la

implementació serà tan àmplia

com la capacitat d’influència de

l’organització en els aspectes que no

depenen exclusivament d’ella, com

els seus proveïdors. Alguns exemples

concrets d’aplicació dels canvis en la

norma es troben en la guia d’aplicació

que AENOR ha publicat recentment,

titulada

Guía para la aplicación de UNE-

EN ISO 14001:2015

, editada el 2016

(ISBN: 978-84-8143-914-4).

Com han rebut la nova norma les

empreses?

Tot i que la norma es va publicar

el setembre del 2015, hi ha poques

organitzacions

certificades

per

AENOR que hagin adaptat el sistema

de gestió. Des del nostre punt de

vista, i pel contacte que tenim amb

els clients, en general, a hores d’ara,

la majoria ho han plantejat com un

projecte i estan estudiant l’adaptació

dels seus sistemes de gestió. L’any

que ve, el 2017, es preveu el canvi per

a la majoria dels nostres clients. De

manera general els nostres clients

estan fent cursos de formació en què

s’expliquen detalladament els canvis

de la nova versió de la norma ISO, que

permeten fixar les idees i conceptes

innovadors que incorpora.

Quins són els beneficis que poden

esperar els usuaris de les normes?

Les normes al voltant dels sistemes

de gestió tenen com a propòsit posar

a disposició una eina de millora en

la gestió de les organitzacions, i la

millora en la gestió repercuteix en el

seu reconeixement i en els resultats

de la seva activitat empresarial.

L’aplicació i la implantació correctes

de les normes de gestió permeten, a

més, una certificació dels sistemes

de gestió, que proporcionen a les

empreses una imatge de confiança i

fiabilitat davant els seus competidors.

Un dels canvis principals que podem

observar en la norma ISO 14001 és

en l’estratègia ambiental. Com ha

de ser la política ambiental d’una

empresa?

La política ambiental ha de formar

part de la política organitzativa o

d’empresa, i com a document manté

els requisits principals de la versió

anterior de la norma: compromisos

de prevenció de la contaminació,

de complir amb els requisits legals i

d’altresaplicablesal’organització,ide

millora contínua en el comportament

ambiental. El canvi fonamental en

aquest sentit és el d’entendre la

gestió ambiental com un aspecte

estratègic organitzatiu en l’empresa,

i desenvolupar el comportament

ambiental des d’aquest punt de vista,

des de la implicació i lideratge de la

direcció, i a tots nivells.

ENTREVISTA A LAURA MORENO, AUDITORA EN CAP D’AENOR

Empresescertificadesamblanorma

ISO 14001 a Espanya per AENOR

Certificats vigents de sistemes de

gestió emesos a Espanya: 18.473

Qualitat:

11.181

Medi ambient:

4.477

Seguretat:

2.726

Responsabilitat social:

89

(Dades del 31 de desembre del 2015)

Laura Moreno