Previous Page  40 / 40
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 40
Page Background

Sabadell

Professional

Document publicitari. Data d'emissió: Gener 2017

Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA

BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB

DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH

JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH

MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH

EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH

MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO

APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD

HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió

Plus PRO

T’abonem el 10%

de la teva quota d'associat*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+

+

0

1%

3% TAE

comissions

de devolució en els principals rebuts

de remuneració

d’administració i

domiciliats i sobre les compres amb

en compte sobre els 10.000 primers

manteniment.

targeta de crèdit en comerços

euros, en cas de tenir saldos en

d’alimentació.

(1)

estalvi-inversió superiors a

30.000 euros.

(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al

902 383 666

, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents

de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 26

de setembre de 2016.

*Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.

1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles

bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,

col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a

crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els

establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina

www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.

Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.

2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior

de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS

Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els

titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a

cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.

En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.

Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE

(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de

15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.

sabadellprofessional.com

Captura el codi QR i

coneix la nostra news

‘Professional Informa’

1

/

6

Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de

menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons

Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment

pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.