AIQS NEWS 81 (CAST)

7 23 8 37 Símbol de l'element químic Nombre atòmic Massa atòmica relativa (**) Estats d'oxidació més comuns - 31 2,20 Electronegativitat 53 Radi atòmic (en pm) Configuració electrònica 2,04 2,55 3,04 3,44 3,98 - 87 67 56 48 42 38 el grup al que pertany l'element. Terra erra Artificial, d'origen antròpic 1,61 1,90 2,19 2,58 3,16 - 118 111 98 88 79 71 1,63 1,66 1,55 1,83 1,88 1,91 1,90 1,65 1,81 2,01 2,18 2,55 2,96 3,00 171 166 161 156 152 149 145 142 136 125 114 103 94 88 60 2,16 1,90 2,20 2,28 2,20 1,93 1,69 1,78 1,96 2,05 2,10 2,66 2,60 8 190 183 178 173 169 165 161 156 145 133 123 115 108 2,36 1,90 2,20 2,20 2,28 2,54 2,00 1,62 2,33 2,02 2,00 2,20 193 188 185 180 177 174 171 156 154 143 135 120 1,17 1,20 1,22 1,23 1,24 1,25 1,27 205 238 231 233 225 228 226 222 222 217 1,28 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Per a consultes sobre les propietats recollides, la seva representació o le Llegenda (*) Abundància dels principals elements presents a l'escorça terrestre (en % m/m) 18. GASOS N 1,008 heli e l'element ) ±1 helio hidrogen helium He 2 4,003 de l'element à) H 1 - C 'ionització 15 16. CALCÒGENS 17. HALÒGENS 24,59 4;3 hydrogen 1s² 'element hidrógeno 13 14 19,00 20,18 3 2;±4 1;2;±3;4;5 -2;-1 -1 - 9 Ne 10 1s¹ Abundància dels principals elements presents al cos humà (en % m/m) 10,8 12,01 14,01 6 N 7 O 8 F 16,00 13,60 1;2 Isòtops estables (per abundància) (***) B 5 neón boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon boro carbono nitrógeno oxígeno flúor bor carboni nitrogen oxigen fluor neó 1s²2s²2p⁵ 1s²2s²2p⁶ Al 13 Si 17,42 19 21,56 20;22;21 1s²2s²2p¹ 1s²2s²2p² 1s²2s²2p³ 1s²2s²2p⁴ 11,26 12;13 14,53 14;15 13,62 16;18;17 8,30 11;10 40 3 ±4 ±3;5 ±2;4;6 ±1;3;5;7 - 17 Ar 18 26,98 28,09 30,97 32,1 35,5 14 P 15 S 16 Cl argón aluminium/...num silicon phosphorus sulfur/sulphur chlorine argon clor argó ELEMENTS DE TRANSICIÓ aluminio silicio fósforo azufre cloro alumini silici fòsfor sofre 15,76 40;36;38 1s²2s²2p⁶3s²3p¹ 1s²2s²2p⁶3s²3p² 1s²2s²2p⁶3s²3p³ 1s²2s²2p⁶3s²3p⁴ 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵ 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶ 10,49 31 10,36 32;34+2 12,97 35;37 11 12 5,99 27 8,15 28;29;30 5 6 7 8 9 10 ±3;5 ±2;4;6 ±1;3;5 24 Mn 25 Fe 26 Co V 23 Cr iron cobalt 31 Ge 32 As 65,4 69,72 72,6 2 27 Ni 28 Cu 29 Zn 58,69 63,55 2;3 1;2 3 2;±4 2 83,80 5 3;6 2;4;7 2;3 2;3 36 50,94 52,00 54,94 55,85 58,93 33 Se 34 Br 35 Kr 74,92 79,0 79,90 30 Ga seleni brom criptó o cromo manganeso níquel coure zinc galꞏli germani arsènic/arseni vanadi crom manganès ferro cobalt nickel copper germanio arsénico selenio bromo kriptón/criptón hierro cobalto níquel cobre zinc/cinc galio 69;71 7,90 56;54+2 7,88 59 7,64 58;60+3 7,73 51 6,77 52;53;54 7,43 55 7,90 krypton zinc gallium germanium arsenic selenium bromine chromium manganese [Ar]3d¹⁰4s²4p⁶ [Ar]3d⁶4s² [Ar]3d⁷4s² [Ar]3d⁸4s² [Ar]3d¹⁰4s¹ [Ar]3d¹⁰4s² [Ar]3d¹⁰4s²4p¹ 79;81 14,00 84;86+3 ³4s² [Ar]3d⁵4s¹ [Ar]3d⁵4s² 74;72+3 9,79 75 9,75 80;78+4 11,81 63;65 9,39 66;68;67 6,00 Mo 42 Tc 43 Ru 44 41 [Ar]3d¹⁰4s²4p² [Ar]3d¹⁰4s²4p³ [Ar]3d¹⁰4s²4p⁴ [Ar]3d¹⁰4s²4p⁵ 2,91 96,0 [96,91] 101,1 Sb 51 Te 52 I 53 121,8 127,6 126,9 ±1;3;5;7 Cd 48 In 49 Sn 50 112,4 114,8 118,7 Rh 45 Pd 46 Ag 47 102,9 106,4 107,9 2;4 2;4;6 molibdè tecneci ruteni rodi 1 2 3 2;±4 ±3;5 ±2;4;6 131,3 5 4;6 4;7 3;4 3 Xe 54 estaño antimonio telurio/teluro yodo/iodo xenón rutenio rodio paladio plata cadmio indio telꞏluri/telꞏlur iode xenó molibdeno tecnecio palꞏladi plata/argent cadmi indi estany antimoni xenon cadmium indium tin antimony tellurium iodine molybdenum technetium ruthenium rhodium palladium silver 127 12,13 132;129+4 [Kr]4d⁵5s¹ [Kr]4d⁵5s² 120;118+6 8,61 121;123 9,01 126;125+3 10,45 107;109 8,99 112;111+1 5,79 113 7,34 102;104+5 7,46 103 8,34 106;108+4 7,58 7,09 98;96+4 7,12 - 7,36 [Kr]4d¹⁰5s²5p² [Kr]4d¹⁰5s²5p³ [Kr]4d¹⁰5s²5p⁴ [Kr]4d¹⁰5s²5p⁵ [Kr]4d¹⁰5s²5p⁶ [Kr]4d⁷5s¹ [Kr]4d⁸5s¹ [Kr]4d¹⁰ [Kr]4d¹⁰5s¹ [Kr]4d¹⁰5s² [Kr]4d¹⁰5s²5p¹ 209,0 [209,0] [210,0] 80 Tl 81 Pb 82 Bi Pt 78 Au 79 Hg 197,0 1;3 1;3 2;4 3 ±2;4 ±1 74 Re 75 Os 76 Ir - [222,0] 4;6 4;7 4;8 3;4 2;4 86 183,8 186,2 190,2 192,2 195,1 83 Po 84 At 85 Rn 200,6 204,4 207 1;2 77 osmi iridi platí or mercuri talꞏli stè/wolframi reni W mercurio talio plomo bismuto polonio ástato /tungsteno renio osmio iridio platino oro plom bismut poloni àstat radó radón 8,44 192;190+3 astatine radon gold mercury thallium lead bismuth polonium 10,75 - wolfram rhenium osmium iridium platinum 117 Og 5d⁴6s² [Xe]4f¹⁴5d⁵6s² [Xe]4f¹⁴5d⁶6s² [Xe]4f¹⁴5d⁷6s² 7,29 209 8,41 - 9,32 - 10,44 202;200+5 6,11 205;203 7,42 208;206+1 8,97 193;191 8,96 195;194+3 9,23 197 184;182 7,83 185 106 Bh [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁴ [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁵ [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁶ [Xe]4f¹⁴5d⁹6s¹ [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s¹ [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s² [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p¹ [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p² [Xe]4f¹⁴5d¹⁰6s²6p³ 116 Ts 115 Lv [286,2] [289,2] [289,2] 110 Rg 111 Cn 112 Nh [281,2] [282,2] [285,2] 107 Hs 108 [293,2] [294,2] [294,2] Mt 109 Ds [271,1] [269,1] [277,2] 118 69,1] 113 Fl 114 Mc darmstatio roentgenio copernicio nihonio livermori tennes oganessó bohrio darmstadti roentgeni copernici nihoni flerovi moscovi bohri hassi meitneri flerovio moscovio livermorio teneso oganesón [Rn]5f¹⁴6d⁵7s² - - - - - - 8 - hasio meitnerio 8 - oganesson bohrium hassium meitnerium darmstadtium roentgenium copernicium nihonium flerovium moscovium livermorium tennessine [Rn]5f¹⁴6d⁶7s² - - 66 Ho 67 158,9 162,5 164,9 3 Sm 62 Eu 63 Gd 64 - - 175,0 3 3 2;3 3 3 Lu 71 [144,9] 150,4 152,0 157,3 Er 68 Tm 69 Yb 70 167,3 168,9 173,0 Tb 65 Dy samari europi gadolini terbi disprosi holmi 3 3 3 3 m 61 3 ometi erbio tulio iterbio lutecio samarium samario europio gadolinio terbio disprosio holmio erbi tuli iterbi luteci 153 6,15 158;156+3 5,86 159 5,94 - 5,64 152;154+3 5,67 thulium ytterbium lutetium europium gadolinium terbium dysprosium holmium erbium [Xe]4f¹²6s² [Xe]4f¹³6s² [Xe]4f¹⁴6s² [Xe]4f¹⁴5d¹6s² [Xe]4f⁶6s² [Xe]4f⁷6s² [Xe]4f⁷5d¹6s² [Xe]4f⁹6s² [Xe]4f¹⁰6s² [Xe]4f¹¹6s² 169 6,25 174;172+5 5,43 175 s² 164;162+5 6,02 165 6,11 166;168+4 6,18 98 Es 99 Fm [251,1] [252,1] 3 3 94 Am 95 Cm 96 Bk 3 Pu [266,1] 4 3 3 3 103 ,0] [244,1] [243,1] [247,1] [247,1] 100 Md 101 No 102 Lr [257,1] [258,1] [259,1] 3 97 Cf plutonio americio curi berkeli californi einsteni fermi mendelevi 3 3 3 plutoni americi nobelio lawrenci plutonium americium curium curio berkelio californio einstenio fermio mendelevio nobeli lawre 6,28 - 6,37 6,03 - 5,97 - 5,99 [Rn]5f * Un espai buit en lloc de la dada corresponent indica que la dada no està disponible en les fonts de referència consultades. Per contra, un guió (-) indica que la dada no existeix o no té sentit per a l'element en qüestió. ** La massa atòmica relativa s'expressa amb les seves xifres exactes, d'acord amb les darreres dades publicades (CIAAW 2018). En el cas d'àtoms sense isòtops d'abundància estable en l'escorça terrestre, s'indica entre claudàtors [ ] la massa atòmica (en u, AME 2016) de l'isòtop de període radioactiu més llarg. *** Quan el llistat d'isòtops e nombres màssics dels nombre d'isòtops [Rn]5f⁷6d¹7s² [Rn]5f⁹7s² [Rn]5f¹⁰7s² [Rn]5f¹¹7s² [Rn]5f¹²7s² [Rn]5f¹³7s² - [Rn]5f⁶7s² [Rn]5f⁷7s² - 7 - 7 - 7 - 6,20 - berkelium californium einsteinium fermium mendelevium nobelium 46% 28% 8% 6% 4% 8% 0% 50% 100% O Si Al Fe Ca ‡ ‡ Altres elements 61% 23% 10% 3% 1% 2% 0% 50% 100% O C H N Ca ‡ ‡ Altres elements 27 17 //SUMARIO FLASHES Ofrenda Floral al Monumento de Rafael Casanova Maria Carme Roca gana el premio Bertrana Joan Botey, protagonista de la película Petra Un sensor personalizado por el grupo BIOIQS Barcelona para mejorar la vida de los celíacos Asamblea General Ordinaria 2018 A FONDO Dra. Mònica Martínez Blasco: “Los alumnos quieren ser parte activa en el proceso de aprendizaje” Conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en IQS Entrevista a Jordi Arbusà, fundador de la startup Sailing Technologies Anna Cifuentes: “En Australia se valora mucho la investigación y, en general, a los investigadores” 37 FORMACIÓN AIQS Christmas.com by Manal Zahraad 17 GRUPOS PROFESIONALES El cambio legislativo, un motor de investigación. Grupo Professional de Pinturas Entrevista a José Luís Díaz, Director General de ASEFAPI Conferencia Oriol Cuenca: El mercado laboral de la química en Catalunya

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI2NA==